Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Filip Czernicki Kancelaria Komornicza nr IX w Jeleniej Górze na podstawie przepisu art. 945 § 2  i  art. 945 § 21 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 05.08.2024   r. o godz. 09:00

przystąpi do czynności protokołu opisu i oszacowania lokalu mieszkalnegovstanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem:  ul. Noskowskiego 10/29 58-506 Jelenia Góra, dla którego Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00102880/5.

Czynność protokołu i oszacowania odbędzie się w kancelarii komornika.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Filip Czernicki Kancelaria Komornicza nr IX w Jeleniej Górze na mocy przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że wdniu 22.08.2023 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika tj:

ul. Podwale  27/4  Jelenia Góra

zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości gruntowej zabudowanej dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00058200/1.

Miejsce położenia nieruchomości: ul. Wiejska 3 58-530 Kowary (działka nr 428/6, obręb 0003, Kowary).
Przeznaczenie gospodarcze nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem U/P – tereny usług oraz uzupełniająco: bazy składy, działalność produkcyjna i infrastruktura techniczna. Dłużnik: Suspapol Sp. z o.o.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Filip Czernicki Kancelaria Komornicza nr IX w Jeleniej Górze na mocy przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.08.2023 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika tj: ul. Podwale  27/4 Jelenia Góra zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem:

ul. Klonowa 26
58-508 Łomnica,

dla której SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00100571/2.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Filip Czernicki Kancelaria Komornicza nr IX w Jeleniej Górze podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.05.2023 r. o godz. 10:00 pod adresem:

Pisarzowice 284, 59-800 Lubań

odbędzie się

pierwsza licytacja ruchomości w trybie określonym w art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego:

LpNazwa ruchomościIlośćWartość szacunkowa
1Naczepa ciężarowa KEMPF SKM Rok produkcji: 20141,00124 400,00 zł (w tym VAT 23% 23261,79 zł)

Cena wywołana wynosi 93.300,00 zł (trzy czwarte sumy oszacowania).

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Rękojmię w kwocie 12.440,00 zł można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

46 1600 1462 1861 3873 4000 0004 BNP Paribas Bank Polska S.A.

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Na zakupione ruchomości Komornik nie udziela gwarancji, ani nie odpowiada za ich stan techniczny.

Licytacja może zostać odwołana bez podanej przyczyny.

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Filip Czernicki Kancelaria Komornicza nr IX w Jeleniej Górze na mocy przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.01.2023 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika tj:
ul. Podwale  27/4  Jelenia Góra

zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości położonej pod adresem:
ul. SANECZKOWA 5
58-540 KARPACZ,
dla której SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00051396/2.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Filip Czernicki Kancelaria Komornicza nr IX w Jeleniej Górze na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 31.01.2023 r. o godz  11.15  

w budynku  Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze  ul. Adama Mickiewicza 21  w  sali nr 124  odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako  lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość. Lokal mieszkalny położony jest w poziomie I-go piętra budynku mieszkalno-usługowego wielolokalowgo. Powierzchnia lokalu mieszkalnego 34,46 m2. Lokal mieszkalny składa się z pokoju, pokoju z aneksem kuchennym i z łazienki z wc. Nieruchomość położona jest w Jeleniej  Górze  przy ul.  Wolności 208/1/2, objęta Księgą Wieczystą nr JG1J/00075923/0 w Sądzie Rejonowym w Jelenia Góra
Właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik Wiśniewski Sebastian.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 164 315,00 zł
Cena wywołanie w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 123 236,25 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 16 431,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: 46 1600 1462 1861 3873 4000 0004 BNP Paribas Bank Polska S.A.

Rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienie sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.  976 §  1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Operat  szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją do wglądu w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze sygn. akt sądowych: I Co 1189/22.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.