O Kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Filip Czernicki
Kancelaria Komornicza nr IX w Jeleniej Górze

Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze

Kancelaria komornicza Nr IX w Jeleniej Górze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Filip Czernicki został powołany na stanowisko decyzją Ministra Sprawiedliwości. Dnia 08 marca 2021 r. złożył uroczyste ślubowanie przed Prezesem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Z chwilą złożenia ślubowania uzyskał prawo wykonywania czynności. Z tym też dniem nawiązał się stosunek podległości służbowej Komornika wobec Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Komornik Sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy Sądzie Rejonowym. Komornik Sądowy dokonuje czynności tylko i wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, m.in.:

  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2224).
  • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 210 z późn. zm.).

Przy wykonywaniu swoich zadań Komornik Sądowy obowiązany jest kierować się dobrem wymiaru sprawiedliwości, a także interesem publicznym. W prowadzonych postępowaniach Komornik Sądowy musi dopilnować poszanowania praw zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. Komornik Sądowy podlega nadzorowi Sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu Prezesa Sądu Rejonowego, przy którym działa.

Postępowanie może być wszczęte wyłącznie na wniosek wierzyciela lub na żądanie uprawnionego organu. Podstawą prowadzenia postępowania jest tytuł wykonawczy. Zaznaczyć przy tym należy, że Komornik Sądowy nie ma prawa badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym – oznacza to, że Komornik Sądowy nie ma prawa na własną rękę podważać roszczeń objętych tytułem wykonawczym.

Przy wszczęciu postępowania Komornik z urzędu bada czy nie doszło do przedawnienia roszczenia zgłoszonego do egzekucji. Jeżeli Komornik stwierdzi, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, wzywa wierzyciela do przedłożenia dokumentu, z którego wynikać będzie, że doszło do przerwania biegu przedawnienia. Jeżeli wierzyciel nie przedłoży powyższego dokumentu, Komornik odmówi wszczęcia egzekucji.

Nadrzędnym celem Komornika Sądowego powinno być przeprowadzenie możliwie skutecznej egzekucji z każdorazowym zapewnieniem pełnej ochrony praw dłużnika z jednoczesnym poszanowaniem uprawnienia wierzyciela do odzyskania należności stwierdzonych tytułem wykonawczym.

W zakresie wykonywania swoich czynności w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających Komornik Sądowy jest organem władzy publicznej. W ramach ustawowych kompetencji Komornik wykonuje zadania takie jak:

  • wykonuje orzeczenia sądów w sprawach o roszczenia zarówno pieniężne, jak i niepieniężne oraz zabezpieczenia roszczeń
  • wykonuje inne tytuły wykonawcze oraz tytuły egzekucyjne, podlegające wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez nadanej klauzuli wykonalności
  • wykonuje postanowienia o zabezpieczeniu środków dowodowych oraz postanowienia nakazujące wydanie środka dowodowego w postępowaniach których przedmiotem jest własność intelektualna
  • wykonuje postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzenie spisu inwentarza
  • dokonuje osobistego, bezpośredniego doręczenia adresatowi zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru z oznaczeniem daty, albo stwierdza, że dany adres nie jest aktualnym miejscem zamieszkania adresata i podejmuje dalsze czynności w celu ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
  • sporządza protokoły stanów faktycznych
  • działając na wniosek organizatora licytacji, sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty

Komornik Sądowy Filip Czernicki jest aktywnym członkiem Izby Komorniczej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w licznych kancelariach komorniczych – początkowo na stanowisku aplikanta, a następnie asesora komorniczego.

W prowadzonych sprawach egzekucyjnych stara się traktować obie strony postępowania z należytym im szacunkiem oraz z zachowaniem godności zajmowanego stanowiska.