Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Data publikacji: 2023-04-27

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Filip Czernicki Kancelaria Komornicza nr IX w Jeleniej Górze podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.05.2023 r. o godz. 10:00 pod adresem:

Pisarzowice 284, 59-800 Lubań

odbędzie się

pierwsza licytacja ruchomości w trybie określonym w art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego:

LpNazwa ruchomościIlośćWartość szacunkowa
1Naczepa ciężarowa KEMPF SKM Rok produkcji: 20141,00124 400,00 zł (w tym VAT 23% 23261,79 zł)

Cena wywołana wynosi 93.300,00 zł (trzy czwarte sumy oszacowania).

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Rękojmię w kwocie 12.440,00 zł można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

46 1600 1462 1861 3873 4000 0004 BNP Paribas Bank Polska S.A.

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Na zakupione ruchomości Komornik nie udziela gwarancji, ani nie odpowiada za ich stan techniczny.

Licytacja może zostać odwołana bez podanej przyczyny.