(Odwołana) Licytacja nieruchomości lokalowej w Jeleniej Górze

Data publikacji: 2022-12-08

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Filip Czernicki Kancelaria Komornicza nr IX w Jeleniej Górze na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 31.01.2023 r. o godz  11.15  

w budynku  Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze  ul. Adama Mickiewicza 21  w  sali nr 124  odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako  lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość. Lokal mieszkalny położony jest w poziomie I-go piętra budynku mieszkalno-usługowego wielolokalowgo. Powierzchnia lokalu mieszkalnego 34,46 m2. Lokal mieszkalny składa się z pokoju, pokoju z aneksem kuchennym i z łazienki z wc. Nieruchomość położona jest w Jeleniej  Górze  przy ul.  Wolności 208/1/2, objęta Księgą Wieczystą nr JG1J/00075923/0 w Sądzie Rejonowym w Jelenia Góra
Właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik Wiśniewski Sebastian.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 164 315,00 zł
Cena wywołanie w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 123 236,25 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 16 431,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: 46 1600 1462 1861 3873 4000 0004 BNP Paribas Bank Polska S.A.

Rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienie sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.  976 §  1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Operat  szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją do wglądu w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze sygn. akt sądowych: I Co 1189/22.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.